Polityka Prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu internetowego.

 2. Administratorem i właścicielem danych osobowych przetwarzanych w fbshop.pl jest firma BAGGYBAG Emilia Szulc, z siedzibą w Murowańcu, 86-005 Murowaniec, ul. Jastrzębia 42, posiadającą numer NIP 554-233-45-56, oraz numer REGON 341231072.

 3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWE

 1. Administrator Danych zbiera samodzielnie dane osobowe Klientów Sklepu internetowego takie jak:

a)  pliki cookie,

b)  adres e-mail,

c)   imię i nazwisko,

d)  numer telefonu,

e)  adres pocztowy (ulica, numer domu, kod pocztowy).

 1. Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Klienta albo automatycznie zbierane podczas korzystania ze Sklepu internetowego.

 2. Wykorzystywanie plików służy jedynie do identyfikacji Klientów i zapamiętywania ich osobistych preferencji, w celu należytego i efektywnego świadczenia usług wymaganych przez Klienta.

 3. Klient ponosi osobistą odpowiedzialność za dane stron trzecich opublikowane lub udostępniane w Sklepie internetowym i deklaruje prawo do komunikowania się z nimi zwalniając Administratora Danych z wszelkiej odpowiedzialności za ich bezprawne wykorzystanie.

 4. Dane są przetwarzane w siedzibie Administratora Danych i w innych miejscach. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Administratorem Danych.

 5. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi dla przez Klienta, lub też przez okres określony przez cele o których mowa w Polityce Prywatności. Klient może w każdej chwili zwrócić się do Administratora Danych o zawieszenie lub usunięcie jego danych.

3. PRZETWARZANIE I WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane dotyczące Klienta są zbierane w celu umożliwienia świadczenia usług w Sklepie internetowym, jak również do celów takich jak:

a)  Kontakt z Użytkownikiem,

b)  Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi,

c)   Komentowanie treści,

d)  Kontakt z Użytkownikiem,

e)  Obsługa płatności,

f)   Zarządzanie adresami e-mail i wysyłanie wiadomości.

 1. Administrator Danych przetwarza Dane Klientów w sposób prawidłowy, podejmując odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym zniszczeniem danych.

 2. Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i/lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami.

 3. Poza Administratorem Danych, w niektórych przypadkach, dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za działania serwisu lub podmiotów zewnętrznych.

 4. Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Administratora Danych, w sądzie lub w działaniach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego stosowania tej Aplikacji lub związanych z nią usług. Użytkownik powinien być świadomy faktu, że Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia Danych Osobowych na żądanie władz.

4. UPRAWNIENIA KLIENTÓW

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji właściwej umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

 3. Klienci mają prawo w każdej chwili dowiedzieć się, czy ich Dane Osobowe były przechowywane i skonsultować się z Administratorem Danych, aby dowiedzieć się o ich zawartości i pochodzeniu w celu sprawdzenia ich dokładności lub żądania ich uzupełnienia, anulowania, aktualizacji lub poprawy, ich przekształcenia do postaci anonimowej albo do zablokowania wszelkich danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także do sprzeciwienia się ich wykorzystaniu z wszelkich uzasadnionych powodów.

 4. Wnioski w zakresie o którym mowa w ust. 3 powyżej należy przesyłać do Administratora Danych, korzystając z informacji kontaktowych podanych we wstępie niniejszego dokumentu.

5. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie przez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie. Zaleca się, aby sprawdzać tę stronę możliwie często, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji wymienioną w stopce.

 2. Jeśli Klient sprzeciwia się którejkolwiek ze zmian w Polityce Prywatności, Klient musi zaprzestać korzystania ze Sklepu internetowego i może zażądać, aby Administrator Danych usunął jego Dane Osobowe. Jeśli nie skierował takiego żądania, aktualna w danym momencie polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Użytkowników, jakie posiada Administrator Danych.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Oprócz informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności, Sklep internetowy może zapewnić Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczących określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych na żądanie.

 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 3. Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Administratora Danych w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe znaleźć można we wstępie niniejszego dokumentu.